0

Your Cart is Empty

Terms Of Use

Klantenservice

 

Verzenden en levertijd

Bijna al onze artikelen worden met post.nl verstuurd. Zodra uw bestelling verstuurd is, berichten wij u per email. Hierin vindt u ook een hyperlink om uw pakket online te traceren. Pakketten worden op werkdagen, maandag t/m vrijdag, en zaterdag aangeboden. U kunt indien gewenst bij uw bestelling uw werkadres als afleveradres aangeven.

Indien u niet thuis bent biedt post.nl de zending nog een keer aan. Mocht u deze leveringen ook missen dan wordt het pakket naar een afhaalpunt gebracht. Het kan ook voorkomen dat post.nl het pakket bij een van uw buren aflevert.

De verzendkosten worden getoond op het moment dat u bij uw bestelling de verzend- en betaalmethode kiest. De verzendkosten zijn afhankelijk van het orderbedrag en van de verzend- en betaalwijze. Wilt u de artikelen ophalen dan kan dat op afspraak. Uw bestelling, indien voorradig, wordt binnen 2 werkdagen verzonden.

 

Betalen en Retourneren

Betalen
IDEAL
IDEAL betekent dat u met internet bankieren betaalt en wordt aangeboden door een aantal banken, waaronder ABN Amro, ING en Rabobank. IDEAL is een snelle en veilige manier om te betalen. IDEAL is beveiligd zodat er geen misbruik van uw gegevens kan worden gemaakt. De betalingen worden door Multisafepay verwerkt.

VOORUITBETALING / OVERBOEKING
Bij vooruitbetaling / overboeking ontvangt u direct na uw bestelling een email met informatie hoe u het bedrag dient over te maken naar Multisafepay. Zodra Multisafepay het verschuldigde bedrag heeft ontvangen, wordt uw bestelling, indien op voorraad, verzonden.

CREDITCARD
Creditcard betaling is een veelgebruikte betaalmethode op internet. Als Creditcard accepteren wij VISA en Master Card. Betalen via Creditcard is snel en veilig. De betaling is beveiligd zodat er geen misbruik van uw gegevens kan worden gemaakt. Betalingen worden door Multisafepay afgehandeld zodat u altijd verzekerd bent van een veilige betaling.

PAYPAL
Bij betalingen met PayPal wordt u na doorgelinkt naar de site van PayPal. Hier vult u het wachtwoord van uw PayPal account in en drukt u op betalen.

Retourneren
In het kader van de Wet 'Kopen op Afstand' heeft u na het doen van aankopen bij ons het recht op een bedenkperiode van 14 dagen na aflevering van het product. Binnen deze periode mag een product terug worden gestuurd zonder opgaaf van reden, mits in 100% nieuw staat. U kunt eenvoudig een mailtje naar ons sturen met in het onderwerp van uw email duidelijk vermeld uw ordernummer. Geeft u in dit mailtje aan wat u wenst te retourneren en of u dit wenst te ruilen of te laten crediteren. Wij mailen u dan de retourprocedure. Verzending is altijd voor rekening en risico van de verzender. Tevens dient u het pakket degelijk te verpakken en voldoende te frankeren. Onvoldoende / niet gefrankeerde pakketten worden geweigerd.
U kunt betalen door middel van IDEAL, vooruitbetaling, Creditcard, PayPal en enkele overige opties afhankelijk van het land waar u woont.

 

Garantie en Reparatie


Op alle artikelen ontvangt u 1 jaar fabrieksgarantie.

Bij een eventuele fabrieksfout van een artikel, dient u contact op te nemen met Meijers Fit & Gezond. U dient het artikel af te geven of gefrankeerd en goed verpakt op te sturen. Ongefrankeerde pakketten worden altijd geweigerd. Eventuele beschadigingen, ontstaan door transport, zijn voor risico van de klant.

Wanneer artikelen voor reparatie worden aangeboden, en blijkt dat de eventuele reparatie niet onder de garantie valt, kunnen onderzoekskosten berekend worden (€ 30,00). Wanneer reparaties niet onder de garantie vallen, ontvangt u een offerte voor de reparatie. Wanneer u akkoord gaat met de offerte voor de reparatie, wordt het artikel gerepareerd. Wanneer u niet akkoord gaat met de reparatie, dient u eerst de onderzoekskosten te betalen voor het artikel geretourneerd wordt.

 

Klachten en Suggesties


Wij waarderen het zeer indien u suggesties of opmerkingen heeft en staan open voor al uw aanbevelingen. Deze kunt u mailen naar info@meijers.com.
Heeft u klachten dan kunt u contact met ons opnemen: info@meijers.com

 

Mocht u niet tevreden zijn met de afhandeling dan kunt u zich ook schriftelijk wenden tot de directie op:
L.M. Meijers. b.v.
Kokkelertstraat 6
6116 AR Roosteren
U kunt ons altijd bereiken op ons e-mailadres: info@meijers.com.

 

 

BEREIKBAARHEID

 

> TELEFONISCH
Wij zijn op werkdagen, van 9.00-17.00 uur, telefonisch bereikbaar op nummer 046 4496100.
Buiten deze tijden kunt u een voice mail bericht achterlaten, wij nemen dan z.s.m. contact met u op.

 

> ONS ADRES
L.M. Meijers. b.v.
Kokkelertstraat 6
6116 AR Roosteren

 

OPENINGSTIJDEN
Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur.

 

 

ALGEMENE LEVERINGS-/BETALINGSVOORWAARDEN VOOR ONLINE BESTELLINGEN

L.M. Meijers b.v. te Roosteren

1. Definities

In deze algemene voorwaarden zal de volgende betekenis worden toegekend aan de navolgende woorden, tenzij uit het verband waarin deze worden gebruikt blijkt, dat daaraan een andere betekenis moeten worden gehecht.

Meijers: L.M. Meijers b.v. gevestigd te Roosteren en handelend onder de naam MEIJERS.

Opdrachtgever: degene die al dan niet voor zich zelf met Meijers een overeenkomst heeft gesloten tot levering van goederen en/of diensten, alsmede een ieder die door of in verband met een door Meijers gesloten overeenkomst in een rechtverhouding tot Meijers komt te staan.

2. Toepasselijke voorwaarden

Op alle overeenkomsten tussen Meijers en opdrachtgever zijn deze verkoopvoorwaarden van toepassing, met uitsluiting van eventuele door de opdrachtgever c.q. wederpartij van toepassing verklaarde voorwaarden. Bij afwijking tussen Nederlandse tekst en een vertaling daarvan is de Nederlandse tekst bindend.

3. Prijsopgave

Alle prijzen vermeld in brochures, folders e.d. zijn richtprijzen, die gelden indien en voor zover de voorraad strekt. Bestellingen op basis van brochures, folders e.d. worden uitgevoerd tegen de bij bestelling opgegeven prijzen, binnen de daarvoor gestelde termijn. Slechts schriftelijk gedane prijsopgaven zijn bindend. Prijsopgaven, anders dan gedaan ter zake van bestellingen dan bovenbedoeld, zijn acht dagen bindend.

Prijsaanduidingen en aanbiedingen in de webwinkel zijn inclusief BTW.

4. Overeenkomsten

Voor de totstandkoming van een overeenkomst is een schriftelijke opdrachtbevestiging nodig. Een overeenkomst is eerst dan tot stand gekomen, indien deze binnen 8 dagen door Meijers schriftelijk is bevestigd, dan wel met de uitvoering van de opdracht door Meijers is begonnen.

5. Levering

Alle door Meijers opgegeven leveringstermijnen zijn geschatte termijnen en zullen nimmer beschouwd worden als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Verzendkosten zijn afhankelijk van het order bedrag en het land van bestemming. Tijdens het order proces kunt u de verzendkosten berekenen.

Op aanbiedingen kunnen afwijkende regels gelden, die dan uitdrukkelijk vermeldt worden.

6. Retouren

Als een levering niet aan uw voorwaarden voldoet kunt u deze voldoende gefrankeerd binnen 7 dagen retour sturen. Neem eerst contact met ons op, alleen zendingen met een retournummer, worden in ontvangst genomen. Voor terugbetaling dient het product in orginele onbeschadigde verpakking, ongebruikt en in ongeschonden staat te zijn. Meijers behoudt zich het recht om kosten van verzending en indien gebruik gemaakt van creditcardmaatschappij (3-4%) in aftrek te brengen van het terug te betalen bedrag.

7. Betaling

Betaling dient te geschieden binnen tien dagen na factuurdatum, zonder compensatie. Facturen worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, niet eerder verzonden dan op de dag van levering.

8. Eigendomsvoorbehoud

De door Meijers aan opdrachtgever geleverde goederen blijven eigendom van Meijers totdat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. Meijers is gerechtigd in geval opdrachtgever in verzuim is, deze goederen onmiddellijk bij opdrachtgever op te halen c.q. tot zich te nemen.

9. Vorderingen van derden

Opdrachtgever vrijwaart Meijers voor alle schaden, gevolgen en vorderingen van derden, die voorvloeien uit door of namens opdrachtgever gedane onjuiste, misleidende en/of onvolledige opgaven, aanduidingen, inlichtingen, mededelingen en/of aanwijzingen.

10. Verval van vorderingen

Alle vorderingen jegens Meijers tot vergoeding van schade, verlies van vorderingen van derden, boeten of kosten of anderszins, vervallen indien zij niet schriftelijk ter kennisgeving van Meijers zijn gebracht binnen 30 dagen na levering, dan wel nadat opdrachtgever met die vordering bekend was of had behoren te zijn. Elke vordering jegens Meijers vervalt in ieder geval indien deze niet binnen 6 maanden na het ontstaan van die vordering in rechte is vervolgd.

11. Aansprakelijkheid

Meijers aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgschade. Ingeval Meijers aansprakelijk zal zijn, zal deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt zijn tot ten hoogste de overeengekomen waarde van de levering.

12. Ontbinding

Meijers is gerechtigd een overeenkomst terstond, zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden ingeval de opdrachtgever; surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement geraakt, in liquidatie treedt, wordt getroffen door een beslag op zijn goederen, onder curatele wordt gesteld of anderszins de beschikking over zijn vermogen of een substantieel gedeelte daarvan verliest.

13. Garantie

Op de door Meijers geleverde goederen geldt de door de fabrikant gestelde garantietermijn, deze is niet over-draagbaar, van een jaar tenzij deze schriftelijk door Meijers anders wordt vermeld. De garantie geldt niet voor goederen die onjuist gebruikt worden anders dan in de handleiding c.q. gebruiksaanwijzing gesteld wordt. Er is geen garantietermijn op rekmateriaal en elastieken, uitgezonderd fabrieksfouten. Alle kosten gemaakt door Meijers betreffende het vervangen/repareren van goederen die buiten de garantietermijn vallen komen ten laste van de koper, verzend/voorrij/materiaal/loonkosten.

De garantie vervalt bij het niet uitvoeren van noodzakelijk onderhoud zoals in de gebruiksaanwijzing gesteld wordt.

14. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

Alle overeenkomsten tussen Meijers en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die tussen Meijers en de opdrachtgever mochten ontstaan en /of die onderworpen zijn aan deze voorwaarden, dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats waar Meijers in Nederland is gevestigd.

 

Annuleringsbeleid cursussen

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Meijers en een opdrachtgever/cursist betreffende cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen cursus.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als Meijers en opdrachtgever/cursist deze schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

Artikel 2. Totstandkoming

De overeenkomst tussen Meijers en opdrachtgever/cursist komt tot stand door:

  • ofwel ondertekening van een offerte/opdrachtbevestiging door opdrachtgever en Meijers (bij in-companytrajecten),
  • ofwel door invulling van een (digitaal) inschrijvingsformulier of antwoordkaart (bij open inschrijving),
  • owfel door een aankoop van een cursus via de website van Meijers
  • ofwel door een schriftelijke bevestiging van Meijers aan de cursist na een telefonische aanmelding (bij open inschrijving).

Artikel 3. Annulering

3.1 Annulering bij open inschrijving

De opdrachtgever kan de cursus schriftelijk annuleren. Voorwaarde is dat de annulering is bevestigd door Meijers. De annuleringskosten zijn als volgt opgebouwd:

Datum annulering open inschrijving Kosten voor cursist
meer dan 4 werken voor het begin van de cursus geen kosten
2 tot 4 weken voor het begin van de cursus 50% van de cursuskosten
minder dan 2 weken voor het begin van de cursus volledige cursuskosten

Bij verhindering mag altijd een vervanger de plaats van de aangemelde cursist innemen. De opdrachtgever moet deze vooraf schriftelijk bij Meijers aanmelden.

3.2 Annulering bij in-companyopdracht

De opdrachtgever kan het in-company traject schriftelijk annuleren. Daarbij gelden de volgende annuleringskosten:

Datum annulering in-company Kosten voor opdrachtgever
meer dan 4 werken voor het begin van de cursus geen kosten
2 tot 4 weken voor het begin van de cursus 50% van de cursuskosten
minder dan 2 weken voor het begin van de cursus volledige cursuskosten

Ingeval de opdrachtgever of cursist na aanvang van de cursus zijn/haar deelname beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, heeft de opdrachtgever/cursist geen recht op enige terugbetaling. Vervanging na aanvang van de cursus is niet toegestaan.

Artikel 4. Annulering door Meijers

Meijers kan de cursus zonder opgaaf van reden annuleren. Opdrachtgever/cursist krijgt dan het reeds betaalde cursusgeld terug.

Artikel 5. Prijzen

Bij een in-companytraject wordt de prijs vooraf schriftelijk vastgelegd. De prijzen voor cursussen in het open aanbod zijn onder voorbehoud. Meijers heeft het recht prijzen van cursussen gemotiveerd te wijzigen.

Artikel 6. Facturering

Een factuur wordt ongeveer een maand voor aanvang van de cursus verstuurd en dient voor aanvang van de cursus te zijn betaald, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 7. Incasso

Betaling van het verschuldigde cursusgeld moet binnen 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting kan Meijers overgaan tot gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering. De kosten daarvan komen voor rekening van opdrachtgever/cursist.

Wanneer bij aanvang van de cursus niet het gehele cursusgeld is voldaan, wordt het recht op deelname aan de cursus opgeschort, totdat het volledige cursusgeld is voldaan. De betalingsverplichting blijft onverkort bestaan.

Artikel 8. Auteursrecht

Het auteursrecht op door Meijers uitgegeven brochures, teksten en cursusmateriaal ligt bij Meijers, tenzij dit auteursrecht middels een licentievorm is overgedragen. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Meijers mag de opdrachtgever/cursist geen gegevens, geheel of gedeeltelijk, of uittreksels hiervan, publiceren of op welke wijze dan ook vermenigvuldigen. Meijers heeft het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit haar werkzaamheden.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Het Nederlands recht is van toepassing op alle uit de tussen Meijers en opdrachtgever/cursist gesloten overeenkomst voortvloeiende diensten, werkzaamheden, algemene voorwaarden en geschillen. Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst worden onderworpen aan de bevoegde rechter bij de rechtbank in Maastricht.

Roosteren, 1 september 2022